Вівторок, 18 травня 2021

Навчання

Що, та як - приходять одночасно

Засоби навчання та виховання в школі: огляд та опис

Для досягнення цілей навчання учнів використовуються різні методи, засоби і форми навчання та виховання. Поговоримо детальніше про ці компоненти навчально-виховного процесу в ДНЗ, школах, вишах та інших ОУ.


Форми навчання та виховання

У сучасній педагогічній практиці є кілька класифікацій, що враховують різні характеристики форм навчання:

 • За способом отримання знань: очна, заочна, самоосвіта.
 • За кількістю освітніх програм: просте і змішане навчання.
 • За ступенем участі викладача: самоосвіта, самостійна, за допомогою педагога.
 • За кількістю освітян: звичайна і бінарна освіта.
 • За формою організації окремо взятого уроку.

Форми: очна, заочна і самоосвіта

На сьогоднішній момент переважна більшість ДНЗ і ЗОШ в Росії - очні, але все більшою популярністю починають користуватися так звані вечірні школи, які дозволяють після 9 класу поєднувати отримання спеціальної освіти з роботою. Також у рамках цієї характеристики можна виділити екстернат.

Форми навчання за кількістю програм

За кількістю освітніх програм виділяють просту і змішану (у двох варіантах) форми навчання. Проста діє за схемою «1 школа - 1 програма». Змішане навчання - це участь кількох ОУ в освіті однієї дитини (наприклад, КПК, університетські комплекси тощо). Другий варіант змішаної освіти - профільне навчання старшокласників (у 10 і 11 класах поглиблено вивчаються один або кілька предметів).

Форми за ступенем участі педагога

Виділяють також самоосвіту, самостійне навчання, отримання нових знань, умінь і навичок за допомогою педагога (за ступенем участі педагогічного працівника). Самостійне навчання відрізняється від самоосвіти тим, що в першому випадку напрям задає педагог. Це виконання завдань, які дані вчителем, але в ході самостійної роботи. Навчання за допомогою педагога може бути колективним (класно-урочна та лекційно-семінарська системи) або індивідуальним (навчання вдома, наприклад).


Звичайна та бінарна форми навчання

За кількістю педагогів виділяють звичайну і бінарну освіту. Звичайний варіант - навчально-виховний процес за схемою «1 педагог - 1 клас», а бінарна освіта передбачає запрошення ще одного вчителя.

Форми навчання за способом організації уроку

За способом організації окремо взятого уроку форму навчання обирає сам учитель. Можуть проводитися ігрові уроки, семінари, диспути, майстер-класи, лекції тощо.

Методи організації навчання

Методом навчання називають процес ефективної взаємодії учня та вчителя, з метою передачі через освітньо-виховний процес нових знань, умінь чи навичок. Поняття «методу» різноманітне. До виділення методів освітньо-виховного процесу в педагогічній науці досі немає єдиного підходу. Так, різні автори виділяють різні методи і засоби навчання та виховання.

Класифікація методів

Традиційно методи класифікують наступним чином:

 • Методи організації освітнього процесу за характером отримання нових знань, навичок і вмінь (мультимедійні або технічні, наочні, словесні тощо); за джерелом навчального матеріалу (репродуктивні, евристичні, пояснювально-ілюстративні та інші); за логікою викладу та сприйняття (дедуктивні та індуктивні); за ступенем взаємодії учасників процесу (пасивні, інтерактивні, активні).
 • Методи контролю: усні та письмові перевірочні роботи, взаємопровірки, самоперевірки, контрольні та підсумкові роботи, тести.
 • Методи організації рефлексії.

Є також методи і засоби навчання і виховання, розроблені спеціально для деяких предметів або досягнення певних цілей, методи, що об'єднують кілька принципів або є індивідуальними.

Поняття засобу навчання

Засобами навчання та виховання в ДНЗ, загальноосвітніх школах, технікумах, вишах та інших ОУ різного рівня називають всі ті об'єкти, які використовуються в якості інструментів діяльності вчителя, вихователя, викладача. Іншими словами, це предметна підтримка навчально-виховного процесу.

Функції засобів навчання

Основне призначення різних засобів навчання та виховання в школі полягає в прискоренні освоєння наміченого навчального матеріалу учнями. Таким чином, використання певних коштів у процесі навчально-виховної діяльності наближає результати діяльності до найефективніших характеристик.


Рівні виховання та навчання

Педагогічні засоби навчання та виховання використовуються на всіх етапах освітньо-виховного процесу. На першому рівні (урок) учні можуть працювати з такими засобами, як:

 • тексти та вправи з підручника або додаткових навчальних матеріалів;
 • завдання та вправи, тести для вирішення учнями в ході самостійної роботи;
 • лабораторне обладнання, інструменти, матеріали для проведення дослідів;
 • комп'ютерні програми за темою уроку, презентації;
 • форми організації навчальної діяльності учнів на уроці;
 • різні засоби наочності, наприклад, малюнки, креслення і схеми.

Наступний рівень - навчальний предмет загалом. Перелік засобів навчання та виховання на цьому етапі включає в себе дидактичні матеріали, підручники, навчальні посібники, розробки та рекомендації з предмета, що розвиває середовище для накопичення корисних навичок з певного предмета.

Третій рівень - весь процес навчання. Тут засобами навчання та виховання виступає система загальношкільних вимог, сама по собі система навчання, бібліотеки, кабінети для проведення занять тощо.

Типологія засобів виховання

Найрізноманітніша класифікація засобів навчання та виховання на рівні окремих предметів. Наприклад, виділяють такі групи:

 • Словесні кошти. До цієї групи належать підручники, методичні посібники, збірники вправ, роздаткові матеріали, тести, схеми, креслення тощо, тобто все те, що дозволяє отримувати нові знання через символьну систему (цифри, літери, значки).
 • Візуальні. Це можуть бути: мікроскоп, малюнки, карти, макети, моделі та інше. Такі засоби навчання та виховання сприймаються через зір.
 • Аудіальні. Засобами виступають будь-які аудіозаписи за темою уроку, інформація сприймається органами слуху.
 • Аудіовізуальні. До цієї групи належать пізнавальні та документальні фільми, навчальні відеоролики та інші матеріали, які учні сприймають і органами зору, і органами слуху.
 • Засоби автоматизації. Технічні засоби навчання та виховання включають комп'ютерні програми, локальні телекомунікаційні мережі.

Деякі педагоги також виділяють в окремі групи серед засобів навчання електронні освітні ресурси, навчальні прилади, навчальну техніку, наочні площинні засоби (плакати, стенди, демонстраційні моделі в розрізі).

Матеріальні та ідеальні засоби

Інший підхід до класифікації у Підкасистого П. І. Педагог виділяє ідеальні та матеріальні засоби навчання та виховання. До матеріальних засобів він відносить різні фізичні об'єкти, які вчитель використовує в ході навчально-виховного процесу. Це можуть бути об'ємні (прилади, моделі) і друковані (підручники, плакати) посібники, а також проекційний матеріал (відео, презентації, аудіозаписи). Ідеальні засоби навчання - це ті знання, навички та вміння, які вже освоїли учні і тепер використовують для засвоєння нових знань.

Засоби викладання та навчання

Також можна виділити кошти викладання та навчання. Засобом викладання може бути, наприклад, обладнання для демонстраційного експерименту, яким користується вчитель, щоб пояснити учням якийсь навчальний матеріал. Засобом навчання виступає, наприклад, обладнання для лабораторного практикуму, в ході якого учні закріплюють нові знання.

Принципи використання коштів

Педагогічні засоби навчання мають використовуватися з урахуванням вікових особливостей учнів та дидактичних цілей. Необхідно дотримуватися різноманітності, тобто застосовувати і сучасні, і традиційні засоби в ході навчально-виховного процесу. Крім того, не можна виключати співтворчість педагога і учня.


Засоби навчання та виховання так само важливі, як і живе слово педагога. Ці компоненти навчально-виховного процесу впливають на всі інші його елементи, а саме на цілі, методи, зміст і форми.